Välkommen till kultur och fritids e-tjänster i Ale kommun

InterbookGo har responsiv design, vilket innebär att föreningar, privatpersoner och företag kan använda PC, Mac, surfplattor och smartphone för att sköta sina ärenden. 


Boka lokal

Här kan du som förening, privatperson eller företag söka och göra bokningsförfrågan på lediga tider i kommunens lokaler och anläggningar.

Göra bokningsförfrågan

Se aktuellt schema


Föreningslokaler
Förutom kommunens lokaler finns även bokningsbara föreningslokaler, dessa bokas genom den aktuella föreningen.

På sidan Föreningslokaler hittar du bokningsbara föreningslokaler samt kontaktuppgifter

Föreningsregister
I kommunens föreningsregister kan du söka på föreningsnamn eller verksamhet.

Som ansvarig användare för föreningen har du möjlighet att göra ändringar, så att föreningens uppgifter alltid är aktuella.

Föreningsregister

Behandling av personuppgifter

Syftet med att samla in och behandla personuppgifter
Personuppgifter får enligt dataskyddsförordningen enbart samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade syften eller ändamål. 
När du skapar ett användarkonto lagras dina personuppgifter i InterbookGo. Vi har delat in personuppgifter i två kategorier utifrån användaren:

Förening/Företag
Vi samlar in förenings- och kontaktuppgifter samt kategori för att du kunna: 

  • registrera din förening/företag i vårt register
  • ansöka om olika typer av bidrag

 Du väljer själv om du vill visa eller dölja föreningsuppgifterna från det officiella föreningsregistret.

Privatpersoner 
Vi lagrar in namn, adress, postadress, telefon- och personnummer samt användarnamn för att vi kunna administrera, handlägga och fakturera dig för dina bokningar i våra lokaler. och anläggningar.

Hur används dina personuppgifter i samband med E-tjänster
Genom att använda kommunens E-tjänst kommer du direkt eller indirekt ge kommunen information om dig själv avseende:

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Kommunen behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna: allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men det kan även vara baserat på avtal eller samtycke. Behandlingen i InterbookGo behandlas utefter den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vem kan ta del av personuppgifter?
Kommunen kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot digKommunen kan komma att lämna information till myndigheter såsom Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, utifrån att vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Hur länge sparas uppgifter?
Kommunen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets eller avtalsåtaganden gentemot dig eller så länge det krävs enligt Kultur & fritidsnämndens fastställda dokumenthanteringsplan.

Ytterligare regler som påverkar hantering av personuppgifter
Dina kontakter med kommunen bedöms i de flesta fall vara allmänna handlingar och kan därmed begäras ut.
Om någon begär ut en sådan handling görs en sekretessprövning. 

Ett flertal regler som gäller för kommunens olika verksamheter vilket kan innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter som registrerad.

Rättigheter som registrerad
Utifrån dataskyddsförordningen har du rätt att:

  • Begära ut registerutdrag med information om vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig.
  • Anser du att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
  • Begära radering av dina uppgifter. (Personuppgiftsansvarig kan dock inte radera de uppgifter som utgör allmänhandling eller radera uppgifter som kommunen måste spara enligt andra lagar såsom bokföringslagen eller arkivlagen)
  • Kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Bland annat kan begränsning begäras i samband med begäran om rättelse för att begränsa behandlingen av dina uppgifter under tiden dina uppgifter blir korrigerade.
  • Rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. Anser du att personuppgifter om dig behandlas på ett sätt som strider motdataskyddsförordningen har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten.

Begäran om rättelse av felaktiga och begäran om registerutdrag
Om du önskar begära rättelse av felaktiga och missvisande uppgifter som behandlas av kommunens nämnder eller begära ut registerutdrag kontaktar du kommunen via kommun@ale.se.

Kontaktuppgifterna till dataskyddsombud
Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter. Kommunens dataskyddsombud kontaktas på dso@goteborgsregionen.se.

Har du ytterligare frågor, ta gärna kontakt med Ale fritid på 0303-703022, alefritid@ale.se.

Mer information om vår behandling av personuppgifter hittar du på www.ale.se